AVTAL BARN/MINDERÅRIGA

För att öka mitt barns bokningsmöjligheter ger jag (vårdnadshavare) agenturen "TOPMODELCAST GmbH", med registreringsnummer "FN 540537 h", i uppdrag att presentera och förmedla mitt barn på eget önskemål med hjälp av en online-profil/bokningskort via internet för seriösa kunder inom mode- och reklamsektorn (t.ex. fotografer, reklambyråer, filmproduktioner, modetidskrifter, event-företag). Jag åtar mig därför att betala en engångs aktiveringsschablon uppgående till euro 100

Agenturen "TopMODELCAST GmbH" förbinder sig att presentera och förmedla mitt barn så snart som detta förmedlingsavtal har mottagits. Vårdnadshavaren förbinder sig att inom de närmaste 14 dagarna betala in engångs aktiveringsschablonen uppgående till euro 100. Omedelbart efter inbetalningen erhåller vårdnadshavaren det personliga lösenordet/inloggningen för den internationella barnportalen www.topmodel-cast.com

Agenturen "TOPMODELCAST GmbH" är specialiserad på förmedling av baby- och barnmodeller samt på förmedling av ungdomar mellan 0-18 år.

 

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR FÖR TOPMODELCAST GmbH

 

 • 1 GRUNDER/ÅTAGANDEN/FÖRMEDLING

Objekt för avtalet mellan barnmodellens vårdnadshavare och agenturen TOPMODELCAST GmbH (nedan "topmodelcast") är följande fullgöranden.

 

Förmedling vid kundförfrågningar samt rådgivning vid uppdrag

Kostnadsfri app topmodelcast  i App Store och Google Play för direktchat med kunderna

Eget lösenord/inloggning för hantering av bilder och data avs. ditt barn i vår modellportal

Support och omhändertagande vid alla dina frågor som rör modellverksamhet samt vid uppdrag

Sed-Card som PDF-fil för utskick

Professionell online-profil/bokningskort med detaljerad presentation

Internethyra för online-profilen/bokningskortet för hela avtalstiden (minst 12 månader)

Presentation av online-profilen på www.topmodel-cast.com med eget lösenord

Upp till 100 foton kan presenteras och administreras på egen hand

Korta videor kan presenteras och administreras på egen hand

Alla personuppgifter kan när som helst ändras och administreras på egen hand

Bildgalleri med foton upp till 100 MB

Videogalleri

Möjlighet att redigera alla data dygnet runt, samt profilnärvaro online dygnet runt

Införande i sökmasken (högsta dataskydd)

 

 • 2 LÖPTID/UPPSÄGNING

Detta avtal tecknas för en period om 12 månader och inleds er dagen för överföringen av förmedlingsavtalet genom barnmodellens vårdnadshavare, varvid åtgärder från "topmodelcast” skall vidtagas utan dröjsmål efter inbetalning av aktiveringsschablonen. Avtalet löper automatiskt ut utan att uppsägning krävs. Vid gott samarbete förlänger vi avtalets löptid kostnadsfritt på obestämd tid.

 

 • 3 FÖRMEDLING/BOKNING

"topmodelcast" bemödar sig om att presentera barnmodellen för sina kunder vid seriös prospekt- och katalogreklam, film- och TV-produktioner samt produktreklam och modevisningar. Ett avtal (uppdrag) som uppstår efter kontaktförmedling ingås direkt mellan barnmodellens vårdnadshavare och den berörda kunden hos "topmodelcast". Ett sådant avtal mellan en kund hos "topmodelcast" och barnmodellens vårdnadshavare ingår inte i åtagandet genom "topmodelcast" och kan därför inte garanteras. Uppdragsfrekvensen beror på efterfrågan för varje typ och därför kan inga konkreta uppgifter anges. Om barnmodellen inte får förmedlade uppdrag på grund av bristande efterfrågan från kunder till "topmodelcast", ligger detta inte inom arbetsramarna för "topmodelcast", och det föreligger ingen som helst skyldighet till ersättning eller annat åtagande, då "topmodelcast" endast arbetar med förmedling, inte med förmedlingsresultat.

 

 • 4 UPPDRAG

Erbjudanden om bokningar av barnmodellen skickas till vårdnadshavaren direkt från kunderna och uppdragsgivarna av "topmodelcast" via e-post eller chatt. Om vårdnadshavaren för barnmodellen anser att ett uppdrag är oacceptabelt, har denne rätt att utan att ange några skäl avvisa det. Barnmodellen kan därför aldrig tvingas anta ett uppdrag.

 

 • 5 UPPDRAGSADMINISTRATION

Om vårdnadshavaren för en barnmodell accepterar ett uppdrag från en kund hos "topmodelcast", är barnmodellen och vårdnadshavaren skyldiga att hantera uppdraget det på bästa möjliga sätt. Om barnmodellen/vårdnadshavaren vid den avtalade tidpunkten inte dyker upp eller kommer sent, har "topmodelcast" rätt - utom vid force majeure (olycksfall, sjukdom) att med omedelbar verkan häva avtalet utan att ange några skäl. En omedelbar och förtida uppsägning av avtalet genom "topmodelcast" kan ske även om vårdnadshavaren för barnmodellen inte uppfyller väsentliga avtalsbestämmelser.

 

 • 6 EGNA UPPDRAG

Förmedlingsagenturen ”topmodelcast" tillåter också att man arbetar vid andra modellagenturer och man kan även ta emot uppdrag som förmedlats där resp. egenförmedlade seriösa uppdrag.

 

 • 7 PRESENTATION

Vårdnadshavaren för barnmodellen samtycker uttryckligen till att fotografier och uppgifter om barnmodellen offentliggörs på "topmodelcast" på internet www.topmodel-cast.com eller på annan webbplats som drivs av "topmodelcast". "topmodelcast" åtar sig att behandla barnmodellens uppgifter konfidentiellt och att göra dem tillgängliga endast för sina kunder. Detta med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning.

 

 • 8 LAGA FORUM

Om det inte rör sig om en konsumentaffär, skall alla tvister som uppstår i samband med affärsförbindelsen med TOPMODELCAST GmbH hänskjutas till behörig domstol.

 

 • 9 AVTALSPARTER

Barnets lagstadgade företrädare (vårdnadshavare) förklarar att denne har läst alla avtalspunkter och är införstådd med dem genom att skicka in detta formulär.

 

 • 10 SIDOAVTAL

Sidoavtal samt ändringar av avtalet skall alltid vara skriftliga för att vara giltiga, varvid även avvikelser skall vara skriftliga.

 

 • 11 FÖRMEDLINGSPROVISION/BOKNINGSARVODE

Vid en positiv förmedling uppstår ingen separat förmedlingsavgift för barnmodellens föräldrar, vilket innebär att hela bokningsarvodet betalas till barnmodellens vårdnadshavare.Barnmodellens bokningsarvode är avhängigt av uppdraget. Per dag och uppdrag kan ditt barn räkna med ett bokningsarvode på mellan 400 och 700 euro.

 

 • 12 ÅTFÖLJANDE AV MINDERÅRIGA

Barnmodeller och ungdomar upp till 18 år måste infinna sig till det avtalade uppdraget tillsammans med vårdnadshavare.

 

 • 13 KOSTNADER

Aktiveringsschablonen för de tjänster som anges i §1 är endast euro, och erläggs endast en gång 100

Om samarbetet löper bra, förlänger vi överenskommelsens löptid på obestämd tid, utan kostnad. Vi garanterar att inga ytterligare kostnader uppstår för dig förutom engångs aktiveringsschablonen uppgående till euro 100.

 

 • 14 VAL AV FOTON/EGNA FOTON

Vårdnadshavaren är själv ansvarig för valet av foton på barnet. Vi rekommenderar bara mycket seriösa, fördelaktiga eller professionella fotografier (proffsfoton, uppdragsfoton, bra egentagna foton). Vårdnadshavaren är även skyldig att inte presentera foton där barnet är naket eller nästan naket.

 

 • 15 BETALNINGSALTERNATIV (ADMINISTRATIONSBELOPP)

Vårdnadshavaren är skyldig att betala in aktiveringsschablonen för förmedling genom online-portalen

www.topmodel-cast.com uppgående uppgående till euro 100 inom 14 dagar från avtalstecknandet.

 

 • 16 ANNULLERINGSRÄTT

Agenturen ”topmodelcast” åtar sig efter att ha mottagit förmedlingsavtalet att på barnmodellens vårdnadshavares önskemål omedelbart inleda presentationen och förmedlingen av barnmodellen och att i enlighet med avtalet helt och hållet utföra alla tjänster.

Kunder som är konsumenter har rätt att ångra ett distansavtal eller ett förmedlingsavtal tecknat utanför verksamhetslokalerna inom 14 dagar utan att ange några skäl. Uppsägningstiden börjar löpa på dagen för avtalstecknandet. Konsumenten har dock ingen rätt att ångra avtalet om agenturen "topmodelcast" på konsumentens begäran har påbörjat utförandet av tjänsterna i enlighet med avtalet innan uppsägningstiden har löpt ut och tjänsterna sedan har utförts i sin helhet och modellen redan har fått sina åtkomstuppgifter.

För att utöva sin rätt att frånträda avtalet måste konsumenten lämna en förklaring om frånträde med angivande av namn och adress samt med hjälp av en tydlig uppsägningsdeklaration per post eller e-post. För att tidsfristen ska kunna hållas är det tillräckligt att deklarationen skickas i god tid innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut.

Via e-post till:  [email protected]

 

 • 17 SLUTBESTÄMMELSER

Omedelbart efter det att aktiveringsschablonen har emottagits erhåller barnmodellens vårdnadshavare lösenordet/inloggningen för webbportalen www.topmodel-cast.com via epost