AVTAL VUXNA

För att öka mina bokningsmöjligheter ger jag härmed agenturen "TOPMODELCAST GmbH", med registrerningsnummer "FN 540537 h", på egen begäran, uppdraget att presentera och förmedla min person genom en online-profil/bokningskort via internet till seriösa kunder inom mode- och reklamområdet (t.ex. fotografier, reklambyråer, filmproduktioner, modetidskrifter, event-agenturer). Jag åtar mig därför att betala en engångs aktiveringsschablon uppgående till euro 150

För personer under 18 år skall avtalet tecknas av en vårdnadshavare/juridisk företrädare.

Agenturen "TOPMODELCAST GmbH" åtar sig att presentera och förmedla min person så snart som detta förmedlingsavtal har emottagits. Jag är skyldig att erlägga en engångs aktiveringsschablon uppgående till euro 150 inom de närmaste 14 dagarna. Omedelbart efter betalning får jag det personliga lösenordet/inloggningen för den internationella modellportalen www.topmodel-cast.com

Agenturen ”TOPMODELCAST GMBH” är specialiserad på förmedling av foto- och reklammodeller mellan 18 och 99 år. Personer under 18 behöver vårdnadshavares samtycke.

 

TOPMODELCAST GmbH ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR

 

 • 1 GRUNDER/ÅTAGANDEN/FÖRMEDLING

Avtalet mellan modellen och byrån TOPMODELCAST GmbH (nedan kallat topmodelcast) omfattar följande åtaganden.

 

Förmedling vid kundförfrågningar samt rådgivning vid uppdrag

Kostnadsfri app topmodelcast  i App Store och Google Play för direktchat med kunderna

Eget lösenord/inloggning för att hantera dina bilder och data på vår modellportal

Support och omhändertagande vid alla dina frågor som rör modellverksamhet samt vid uppdrag

Sed-Card som PDF-fil för utskick

Professionell online-profil/bokningskort med detaljerad presentation

Internethyra för online-profilen/bokningskortet för hela avtalstiden (minst 12 månader)

Presentation av online-profilen på internet på www.topmodel-cast.com med eget lösenord

Upp till 100 foton kan presenteras och administreras på egen hand

Korta videor kan presenteras och administreras på egen hand

Alla personuppgifter kan när som helst ändras och administreras på egen hand

Bildgalleri med foton upp till 100 MB

Videogalleri

Möjlighet att redigera alla data dygnet runt, samt profilnärvaro online dygnet runt

Införande i sökmasken (högsta dataskydd)

 

 • 2 LÖPTID/UPPSÄGNING

Detta avtal tecknas för en period om 12 månader och inleds den dag då modellen överlämnar förmedlingsavtalet, varvid åtgärder genom "topmodelcast" skall vidtagas omedelbart efter det att aktiveringsschablonen har emottagits. Avtalet löper automatiskt ut utan att uppsägning krävs. Vid gott samarbete förlänger vi avtalets löptid kostnadsfritt på obestämd tid.

 

 • 3 FÖRMEDLING/BOKNING

"topmodelcast" strävar efter att presentera modellen för sina kunder för seriös prospekt- och katalogreklam, film- och TV-produktioner samt produktreklam och modevisningar. Ett avtal (uppdrag order) som kan komma i fråga efter kontaktförmedling ingås direkt mellan modellen och den berörda kunden hos ”topmodelcast”. Ett sådant avtalstecknande mellan en kund hos "topmodelcast" och modellen omfattas inte av åtagandena genom "topmodelcast" och kan därför inte garanteras. Uppdragsfrekvensen beror på efterfrågan för varje typ och därför kan inga konkreta uppgifter anges. Om modellen inte får förmedlade uppdrag på grund av bristande efterfrågan från kunder till "topmodelcast", ligger detta inte inom arbetsramarna för "topmodelcast", och det föreligger ingen som helst skyldighet till ersättning eller annat åtagande, då "topmodelcast" endast arbetar med förmedling, inte med förmedlingsresultat.

 

 • 4 UPPDRAG

Erbjudanden om bokningar av modellen skickas direkt till modellen via e-post eller chattfunktion av kunderna hos "topmodelcast". Om modellen anser att ett uppdrag inte är godtagbart, har modellen rätt att avvisa det utan att ange skäl. Modellen kan därför aldrig bli skyldig att godkänna ett uppdrag.

 

 • 5 UPPDRAGSADMINISTRATION

Om en modell av en"topmodelcast" godtar en uppdrag från en kund hos ”topmodelcast” är modellen skyldig att hantera det på bästa möjliga sätt. Om modellen vid den avtalade tidpunkten inte dyker upp eller kommer sent, har "topmodelcast" rätt - utom vid force majeure (olycksfall, sjukdom) att med omedelbar verkan häva avtalet utan att ange några skäl. En omedelbar, förtida uppsägning av avtalet genom "topmodelcast" är möjlig även om modellen inte uppfyller väsentliga avtalsbestämmelser.

 

 • 6 EGNA UPPDRAG

Från modellagenturens "topmodelcast" sida är det tillåtet att bedriva verksamhet även hos andra agenturer, och även uppdrag förmedlade där resp. egenförmedlade seriösa uppdrag kan godkännas.

 

 • 7 PRESENTATION

Modellen samtycker uttryckligen till att dennes foton och uppgifter publiceras för kunder till "topmodelcast" på internet på www.topmodel-cast.com eller på någon annan webbplats som drivs av "topmodelcast". "topmodelcast" åtar sig dock att behandla uppgifterna om modellen konfidentiellt och göra dem tillgängliga endast för sina kunder. Detta med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning.

 

 • 8 LAGA FORUM

Om det inte rör sig om en konsumentuppgörelse skall relevant ansvarig domstol anlitas för avgörande av samtliga tvister som uppstår ur affärsrelationen med "topmodelcast".

 

 • 9 AVTALSPARTER

Genom att skicka in detta formulär bekräftar modellen att han/hon/hen har läst samtliga avtalspunkter och är införstådd med dem.

 

 • 10 SIDOAVTAL

Sidoavtal samt ändringar av avtalet skall alltid vara skriftliga för att vara giltiga, varvid även avvikelser skall vara skriftliga.

 

 • 11 FÖRMEDLINGSPROVISION/BOKNINGSARVODE

Vid en framgångsrik förlikning uppstår ingen separat förmedlingsavgift för modellen, så att hela bokföringsarvodet betalas till modellen. Bokföringsarvodet beror på kontraktet. Per dag och uppdrag kan du räkna med ett bokningsarvode på mellan 400 och 700 euro.

 

 • 12 ÅTFÖLJANDE AV MINDERÅRIGA

Modeller under 18 år skall infinna sig tillsammans med vårdnadshavare vid det överenskomna uppdraget.

 

 • 13 KOSTNADER

Engångs-aktiveringsschablonen för de tjänster som anges i § 1 är endast euro som engångsbelopp 150

Om samarbetet löper bra, förlänger vi överenskommelsens löptid på obestämd tid, utan kostnad. Vi garanterar att det förutom engångs aktiveringsschablonen uppgående till euro 150 inte uppstår ytterligare kostnader för din del.

 

 • 14 VAL AV FOTON/EGNA FOTON

Modellen är själv ansvarig för sitt foto-urval. Vi rekommenderar bara mycket seriösa, fördelaktiga eller professionella fotografier (proffsfoton, uppdragsfoton, bra egentagna foton). Modellen är skyldig att inte presentera nakenfoton. Seriösa underklädesfoton eller vackra bikinifoton är naturligtvis tillåtna.

 

 • 15 BETALNINGSALTERNATIV (ADMINISTRATIONSBELOPP)

Modellen förbinder sig att betala aktiveringsschablonen för förmedling via online-portalen

www.topmodel-cast.com uppgående till 150 euro inom 14 dagar från avtalstecknandet.

 

 • 16 ANNULLERINGSRÄTT

Agenturen "topmodelcast GmbH”” åtar sig efter att ha mottagit förmedlingsavtalet att på modellens önskemål omedelbart inleda presentationen och förmedlingen av modellen och att i enlighet med avtalet helt och hållet utföra alla tjänster.

Kunder som är konsumenter har rätt att ångra ett distansavtal eller ett förmedlingsavtal tecknat utanför verksamhetslokalerna inom 14 dagar utan att ange några skäl. Uppsägningstiden börjar löpa på dagen för avtalstecknandet. Konsumenten har dock ingen rätt att ångra avtalet om agenturen "topmodelcast" på konsumentens begäran har påbörjat utförandet av tjänsterna i enlighet med avtalet innan uppsägningstiden har löpt ut och tjänsterna sedan har utförts i sin helhet och modellen redan har fått sina åtkomstuppgifter.

För att utöva sin rätt att ångra avtalet måste konsumenten lämna en ångerdeklaration med uppgift om namn och adress samt bokningskod via post eller e-post. För att tidsfristen ska kunna hållas är det tillräckligt att deklarationen skickas i god tid innan tidsfristen på 14 dagar har löpt ut.

Via e-post till   [email protected]

 

 • 17 SLUTBESTÄMMELSER

Så snart aktiveringsschablonen har emotmottagits får modellen via e-post sitt lösenord/inloggning för online-portalen www.topmodel-cast.com